Album Gisi Fleischmann

Gisi Fleis­chmann. V mno­hých ľuďoch vyvoláva pocit hrdinky, u iných stvárňuje obe­tavú ženu ochotnú uro­biť pre druhých čokoľvek. Spomienka, to je to, čo nám po nej zostalo. Mnoho ľudí zaspomí­nalo a vyrozprá­valo jej živ­otný osud. Cez určité frag­menty spomienok vytváram jednoduché zátišia. Zobrazu­jem určitý pocit, moment, prchavú chvíľu… Gisi.
 
 

© 2013
75 x 60 cm, 50 x 40 cm, 40 x 32 cm, giclée print, hliník